Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
określający ogólne warunki korzystania ze sklepu www.sklep.babeczkowapoczta.pl

§ 1

Podstawowe informacje

1.     Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

a)    telefonicznie: +48 71 756 88 94

b)   drogą mailową: julia.daroszewska[ m a l p a ]wp.pl

2.    Definicje:

Sprzedawca –  DG Paweł Paterek, NIP 8822015210, Regon: 021476640 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.babeczkowapoczta.pl, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa;

Sprzedaż – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu (na odległość), momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;

Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku;

Klient – osoba fizyczna będąca Konsumenta, która dokonuje zakupu w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem umowy Sprzedaży;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich ilość;

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone  są  dane  podane  przez  Klienta;

Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Konto i Newsletter

1.    Sklep oprócz zamówienia Towaru, daje też Klientowi możliwość skorzystania z usług elektronicznych, czyli usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Takimi usługami jest Konto i Newsletter.

2.    Skorzystanie z Konta jest możliwe po przeprowadzeniu procesu rejestracji konta, w którym Klient jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail, który będzie służył jako login oraz hasła do swojego konta. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „ZAPISZ”.

3.    Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności  za  pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: julia.daroszewska[ m a l p a ]wp.pl.

.

4.    Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji  z  Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: julia.daroszewska[ m a l p a ]wp.pl.

§ 3
Składanie Zamówień

1.    Dla przeglądania asortymentu Towarów sprzedawanych przez Sklep oraz składania Zamówień nie jest wymagane założenie Konta na stronie Sklepu.

2.    W celu złożenia Zamówienia Klienta na początku powinien dokonać wyboru Towaru, określić jego ilość, a następnie dodać Towar do Koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

3.    Po przejściu do Koszyka Klient ma możliwość sprawdzenia wszystkich wybranych przez siebie Towarów, ich łącznej Ceny, a także ma możliwość zmiany ich ilości. Następnie Klient aby kupić Towar, powinien przejść do formularza Zamówienia poprzez klikniecie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”.

4.    Klient w formularzu Zamówienia powinien wskazać, swoje imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz dane do dostawy Towaru. Klient w formularzu Zamówienia wybiera również sposób dostawy Towaru oraz sposób dokonania płatności za Towar. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Klient w celu dokonania zakupu powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”.

5.    Poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy.

6.    Składanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.

7.    W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, dostępnej na stronie www.sklep.babeczkowapoczta.pl

§ 4
Realizacja zamówień

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zgodnie z par. 3.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po zaksięgowaniu na swoim koncie płatności wykonanej przez Klienta.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail, gdy Klient podał błędny adres e-mail lub gdy Klient podał nieprawidłowe dane w formularzu.

§ 5
Cena i płatności

1.    Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawiera podatki.

2.    O kosztach dostawy oraz innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. O kosztach, których wysokości nie można ustalić przy składaniu Zamówienia (m.in. przesyłki zagraniczne) Klient jest informowany na stronach Sklepu oraz w samym formularzu Zamówienia.

3.    Dokonanie płatności przez Klienta odbywa się przed realizacją Zamówienia.

4.    Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

a.    Przelew tradycyjny;

b.    PayPal

§ 6
Dostawa

1.    Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski i odbywa się za pośrednictwem Kuriera In Post.

2.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy poprzez przesyłkę, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

3.    W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostawy poszczególnych Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.

4.    W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy i wyboru dostawy po skompletowaniu całego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy z poszczególnych terminów dostawy.

5.    Klient ma też możliwość odbioru osobistego od Sprzedawcy na terenie Dzierżoniowa po uprzednim uzgodnieniu miejsca odbioru i terminu, który nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

6.    Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 7
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.

3.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 9
Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.

2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.